This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

Аванс — грошова сума, виділена за домовленістю в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги.

Аварійний комісар — фахівець, який за дорученням страхувача визначає причину, характер і розмір збитків і видає аварійний сертифікат.

Аварійний сертифікат — документ, що видається страхувальникові аварійним комісаром, агентом або іншим уповноваженим представником страхувача на підставі наслідків огляду пошкодженого майна, в ньому фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком.

Аверсія ризику — негативне ставлення до ризику, що доходить до невизнання його значення і ролі, а також виявляється як протидія ризиковій діяльності.

Авіаційне страхування — страхування ризиків, пов'язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування космічних ризиків виділяється в окремий вид.

Авізо — банківське повідомлення про зміни у стані взаємних розрахунків або про переказування грошей, надсилання товарів.

Авуари — різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть здійснюватися платежі та погашатись зобов'язання їх власників.

Агент страховий — фізична або юридична особа, яка діє від імені страхувача і в межах наданих ним повноважень.

Адендум — документ, є додатком до страхового договору, в якому зазначаються зміни в умовах страхування.

Аквізиція — укладення нових договорів страхування.

Активи — економічні ресурси компанії (фірми) у формі основного та оборотного капіталу, нематеріальних активів, що використовуються у виробничій діяльності з метою одержання доходу. На практиці розміри активів підприємства визначаються загальною сумою активу балансу на певну дату.

Активи на акцію — відношення активів до загальної кількості акцій.

Активи страхувача — кошти страхувача, що інвестовані в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках.

Актуарні розрахунки — система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів.

Акцепт — (у страхуванні) погодження однієї сторони страхових відносин з пропозиціями іншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.

Акціонерна страхова компанія (АСК) — організаційно-правова форма страхової організації, заснована шляхом продажу акцій.

Андеррайтер — (у страхуванні) відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняття ризиків на страхування (перестрахування), оформлюванні страхових полісів, оцінки ризиків, визначанні ставки премій та інших умов страхування.

Ануїтет — договір страхування пенсій або ренти, за яким виплачується визначена річна сума доходу упродовж життя ануїтета замість попередньої сплати одноразової страхової премії.

Асистанс — перелік послуг (у рамках договору страхування), які надаються в потрібний момент через медичне, технічне, юридичне і фінансове сприяння.

Асортимент страхового ринку — набір видів страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у певній країні, регіоні.

Акціонерне товариство — компанія, що створена юридичними особами, має статутний фонд, розподілений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки власним майном. Акціонерне товариство може бути відкритого типу, якщо акції розповсюджуються шляхом відкритої передплати або купівлі-про-дажу на фондових біржах, або закритого, якщо акції не можуть розповсюджуватися вільно. Діяльність акціонерних товариств в Україні регулюється Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.91.

Акція — цінний папір, що засвідчує частку її власника у статутному фонді акціонерного товариства відкритого або закритого типу, який дає право на участь в управлінні й одержанні відповідної частини його прибутку у формі дивідендів. Розрізняють акції іменні та на пред'явника, привілейовані та прості. Порядок випуску й обігу акцій регулюється Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91.

Аналіз кон'юнктури інвестиційного ринку — вивчення особливостей інвестиційного ринку або окремих його сегментів і змін, які відбуваються на ньому в момент спостереження порівняно з попереднім періодом.

Аудиторська служба — організація, що здійснює на підставі договору на платній основі позавідомчий незалежний контроль за дотриманням встановленого порядку виконання фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку і звітності господарських організацій шляхом ревізій та перевірок, а також експертні й інші послуги з аналізу фінансових аспектів діяльності підприємств.

Б

Баланс — зведення показників, що характеризують активи, пасиви й акціонерний капітал компанії на певний момент часу (звичайно рік).

Бенефіціар — особа, на користь якої страхувальник уклав договір страхування, третя сторона — одержувач виплати за страховим полісом.

Біндер — тимчасова форма угоди між страхувальником і страхувачем з приводу наступного укладання страхового договору.

Бонус — знижка, що її надає страхувач із суми страхової премії за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах.

Бонус-малус — система підвищень і знижок, що застосовується у страхуванні, здебільшого транспортних засобів.

Бордеро — перелік об'єктів, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом у перестрахування (перестраховику).

Брокер страховий — юридична або фізична особа, що має дозвіл виступати посередником між страхувальниками і страхувачами, діє від імені і за дорученням страхувальників.

Брутто-премія — загальна сума страхових внесків, визначена на підставі страхової суми і брутто-ставки (страхового тарифу).

Брутто-ставка — сума визначеної нетто-премії і навантаження на ведення справи.

Банківський відсоток — мінімальний відсоток за короткостроковими авансами комерційних банків або інвестиційних дилерів.

Банкрутство — встановлена в судовому порядку фінансова неплатоспроможність певної юридичної чи фізичної особи, тобто її нездатність здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями. Процедури, пов'язані з банкрутством, регулюються Законом України "Про банкрутство" від 14.05.92.Безризикові інвестиції — розміщення капіталу в об'єкти інвестування, для яких відсутній ризик можливих фінансових втрат. У практиці розвинених європейських країн до таких об'єктів інвестування, як правило, зараховують державні урядові облігації.

Бізнес-план — основний документ, де стисло в загальноприйнятій послідовності розділів викладено основні характеристики реального інвестиційного проекту. Бізнес-план покликаний переконати інвестора в ефективності передбачуваних інвестицій.

Біржа — інститут ринку цінних паперів, який організовує, контролює і регулює процес купівлі-продажу цінних паперів, переважно акцій.

Біржа праці — державний заклад, що регулярно здійснює посередницькі операції на ринку праці.

Біржова ціна — ціна на товари і послуги, реалізовані в порядку біржової торгівлі, що формується на основі співвідношення попиту і пропозиції.

Біржове котирування — курси цінних паперів або ціни товарів біржової торгівлі, які реєструє і публікує котирувальна комісія відповідної біржі.

Біржовий курс — остання ціна, за якою різні об'єкти інвестування (цінні папери, об'єкти нерухомості, дорогоцінні метали та ін.) продавалися (купувалися) на відповідній біржі.

Бони — боргові зобов'язання, що випускаються державою, окремими закладами й організаціями; паперово-грошові знаки дрібної вартості, що тимчасово випускаються в обіг як розмінні монети.

Брокер — фірма або окрема особа, пов'язана з фірмою. Купує і продає цінні папери за дорученням клієнта, не стаючи їх власником. Одержує за це комісійні.