This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Основи політології - Брегеда А.Ю.

Основи політології

Брегеда А. Ю.

Б 87 Основи політології: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 312 с.

ISBN 966–574–069–5

У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ I МІСЦЕ І РОЛЬ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТОЛОГіЇ ЯК НАУКИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві
2. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи
3. Функції політології як науки
4. Політика як мистецтво
Розділ ІІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ,СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ВІДРОДЖЕННЯ
1. Політика та політичні вчення у Стародавньому світі
2. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження
Розділ ІІІ ПОЛІТИЧНА ДУМКА НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ
1. Фундаментальні політичні ідеї Нового Часу
2. Політичні теорії ХХ століття
Розділ IV РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
1. Історична генеза політичних ідей з прадавніх часів до ХІХ століття
2. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття
Розділ V СУЧАСНІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ
1. Лібералізм та Неолібералізм як політичні течії
2. Консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей
3. Соціалістичні політичні концепції
4. Правий та лівий екстремізм:сучасна ідеологія і політика
5. Політико-релігійні концепції суспільного розвитку
Розділ VI ПОЛІТИЧНА ВЛАДА
1. Влада як явище суспільно-політичного життя
2. Механізми здійснення та поділ влади в суспільстві
3. Проблеми формування та функціонування влади в Україні
Розділ VІІ ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
1. Сутність та структура політичної системи
2. Держава в політичній системі суспільства
3. Роль і місце політичних партій та громадсько-політичних об’єднань у політичній системі
4. Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні
Розділ VIII ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
1. Громадянське суспільство як передумова створення демократичної політичної системи
2. Становлення громадянського суспільства в Україні
Розділ IX ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
1. Економічна політика держави та необхідність переходу до ринкових відносин у суспільстві
2. Проблеми економічної політики України на сучасному етапі
Розділ Х СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
1. Сутність соціальної політики та її структура
2. Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні
Розділ XI ПОЛІТИКА ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
1. Роль та місце націй і етнонаціональних відносин у політичному житті
2. Зміст та сутність національної політики в житті суспільства
Розділ XІІ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
1. Сутність та структура політичної культури
2. Історичні типи політичної культури та її основні функції
Розділ XІІІ ОСОБИСТІСТЬ І ПОЛІТИКА
1. Людина в системі соціально-політичних відносин
2. Політична соціалізація особи та її особливості в Україні
Розділ XIV ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО
1. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії
2. Сутність і типологія політичних лідерів
3. Відродження демократичних інститутів лідерства в Україні
Розділ XV СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
1. Світове співтовариство та основні тенденції його розвитку
2. Глобальні проблеми розвитку людства та сучасне політичне мислення
3. Роль та місце України в сучасному світі
Розділ XVI Практична політологія
1. Політична діяльність
2. Політичний менеджмент
3. Політичний маркетинг
Література