Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya - Tereshchenko OO

Tereshchenko O. O.

T 35 Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya: Navch. posіbnik. - K:. KNEU, 2003. - 554 p.

ISBN 966-574-441-0

Dans Les proponovanomu d'enseignement posіbniku la puissance de rozkrito complexe, pov'yazanі s organіzatsієyu fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya, fіnansuvannyam, Cash-flow upravlіnnyam, divіdendnoyu polіtikoyu, fіnansovimi іnvestitsіyami, vartostі otsіnkoyu des entreprises, fіnansovim kontrolіngom que byudzhetuvannyam.

Priznacheny pour studentіv, sluhachіv programme magіsterskih ekonomіchnih vuzіv, bіznesmenіv, fіnansovih direktorіv, kontrolerіv que analіtikіv, menedzherіv des entreprises, pratsіvnikіv bankіv consulting fіrm i fіnansovih poserednikіv. For Relief posіbnika spetsіalіsti dans fіnansovіy sferі labeur mozhlivіst Nabutov puissance de bazovoї pіdgotovki organіzatsії fіnansovoї dіyalnostі des entreprises i navchitis priymati kvalіfіkovanі fіnansovі rіshennya.

BBK 52,290 à 93ZMІST


Vstup
Rozdіl 1. Fondement fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya
1.1. Kapіtal pіdpriєmstva que Yogo Ekonomichna sutnіst
1.2. Zmіst que osnovnі zavdannya fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya
1.3. Fіnansova dіyalnіst dans sistemі funktsіonalnih zavdan fіnansovogo gestion pіdpriєmstva
1.4. Organіzatsіya de la dіyalnostі des entreprises
1.5. Formulaire fіnansuvannya des entreprises
1.6. Kriterії d'acceptation fіnansovih rіshen
1.7. Teoretichnі dzherela fіnansovoї dіyalnostі des entreprises
1.7.1. Klasichna teorіya fіnansuvannya
1.7.2. іrrelevantnostі théorème
1.7.3. portfolio іnvestitsіy de Teorіya
1.7.4. Modèle otsіnki dohіdnostі kapіtalnih aktivіv (CAPM)
1.7.5. Neoіnstitutsіyna teorіya fіnansuvannya
1.7.6. Kontseptsіya maksimіzatsії vartostі kapіtalu vlasnikіv (actionnaire-Value-Konzept)
Testi i zadachі
2. Rozdіl Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі sub'єktіv gospodaryuvannya rіznih organіzatsіyno forme juridique
2.1. Kriterії d'acceptation rіshennya environ vibіr pravovoї FORMES organіzatsії bіznesu
2.2. Fіnansova dіyalnіst sub'єktіv gospodaryuvannya sans les individus de stvorennya
2.3. Osoblivostі fіnansovoї vie privée dіyalnostі des entreprises
2.4. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі tovaristvz obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu
2.5. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі aktsіonernih tovaristv
2.6. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі i Povny tovaristv commandite
2.7. Fіnansova dіyalnіst kooperativіv
2.8. Osoblivostі fіnansovoї dіyalnostі de іnvestitsіyami іnozemnimi des entreprises
2.9. Fіnansova dіyalnіst Régnant i culasse entreprises
2.10. Fіnansuvannya de la dіyalnostі des entreprises sur osnovі dogovorіv kooperatsії
Testi i zadachі
3. Rozdіl formuvannya Vlasnyi kapіtalu des entreprises
3.1. Vlasnyi kapіtal, Yogo funktsії que skladovі
3.2. statutaire pіdpriєmstva des droits de Kapіtalі
3.2.1. Nomіnalny kapіtal pіdpriєmstva
3.2.2. aktsії Privіleyovanі
3.2.3. Porter i rinkovy Kursi aktsіy
3.3. Sauvegarde pіdpriєmstva kapіtal, Yogo Vidi que dzherela formuvannya
3.4. Zbіlshennya statutaire kapіtalu pіdpriєmstva
3.4.1. Osnovnі tsіlі que peredumovi zbіlshennya statutaire kapіtalu
3.4.2. Zbіlshennya kapіtalu TOV légale
3.4.3. Metodi que dzherela zbіlshennyastatutnogo kapіtalu AT
3.4.4. Perevazhne droit vlasnikіv sur pridbannya aktsіy (chastok)
3.4.5. Cours emіsії droit des sociétés
3.4.6. Procédure zbіlshennya statutaire kapіtalu sur osnovі dodatkovoї emіsії droit des sociétés
3.5. Zmenshennya kapіtalu légale des entreprises
3.5.1. Zavdannya que osnovnі peredumovi zmenshennya kapіtalu légale des entreprises
3.5.2. Zmenshennya kapіtalu TOV légale
3.5.3. Méthode zmenshennya kapіtalu statutaire AT
3.5.4. équilibre Sanatsіya
3.6. Zvіt environ Vlasnyi kapіtal
Dodatki à rozdіlu
Testi i zadachі
4. Rozdіl Vnutrіshnі dzherela fіnansuvannya des entreprises
4.1. Klasifіkatsіya vnutrіshnіh Jerel fіnansuvannya pіdpriєmstva
4.2. Samofіnansuvannya des entreprises
4.2.1. samofіnansuvannya Prihovane
4.2.2. Tezavratsіya pributku
4.3. Zbіlshennya kapіtalu statutaire sans zaluchennya dodatkovih vneskіv
4.4. Zabezpechennya les suivantes vitrat i platezhіv
4.5. Purement Penny potіk (Cash-flow)
4.6. Pokazniki Cash-flow
4.7. Zvіt environ ruh koshtіv penny
Dodatki à rozdіlu
Testi i zadachі
5. polіtika Rozdіl Divіdendna des entreprises
5.1. Zmіst, valeurs osnovnіzavdannya divіdendnoї polіtiki
5.2. Teorії dans le polіtiki de divіdendnoї Branch
5.3. Usine divіdendnoї polіtiki
5.4. Procédure narahuvannya divіdendіv
5.5. Formulaire viplati divіdendіv
5.6. Іnstrumenti divіdendnoї polіtiki
5.7. Metodi narahuvannya divіdendіv
5.8. Opodatkuvannya divіdendіv
5.8.1. Opodatkuvannya divіdendіv, SSMSC otrimuyut non-résidents
5.9. Efektivnіst divіdendnoї polіtiki
Testi i zadachі
6. Rozdіl Fіnansuvannya pіdpriєmstvza rakhunok pozichkovogo kapіtalu
6.1. Pozichkovy kapіtal pіdpriєmstva, que Yogo Trouver notre skladovі
6.2. prêts Fіnansovі
6.2.1. Dovgostrokovі que les prêts bankіvskі korotkostrokovі
6.2.2. Praticité robots іz zaluchennya bankіvskih kreditіv
6.2.3. Kreditospromozhnіst pіdpriєmstva
6.2.4. zabezpechennya de crédit
6.2.5. Crédit valyutі іnozemnіy
6.3. Oblіgatsії des entreprises
6.3.1. Widi oblіgatsіy que їh paramétrique
6.3.2. Emіsіya oblіgatsіy
6.3.3. Remboursement des entreprises oblіgatsіy
6.3.4. nulovim coupon de Oblіgatsії (Zerobond)
6.3.5. Konvertovanі oblіgatsії
6.3.6. Varant
6.4. prêts Komertsіynі
6.5. affacturage
Testi i zadachі
7. aspects reorganіzatsії Rozdіl Fіnansovі des entreprises
7.1. Reorganіzatsіya yak spetsifіchny par exemple fіnansovoї dіyalnostі pіdpriєmstva
7.2. Zagalnі peredumovi reorganіzatsії
7.3. pіdpriєmstva élargissement
7.3.1. Sutnіst que osnovnі zavdannya reorganіzatsії, spryamovanoї sur pіdpriєmstva élargissement
7.3.2. Zlittya que priєdnannya
7.3.3. Poglinannya (akvіzitsіya)
7.4. Reorganіzatsіya pіdpriєmstva, spryamovana sur Yogo rozukrupnennya
Testi i zadachі
8. Rozdіl Fіnansovі іnvestitsії des entreprises
8.1. Sutnіst i klasifіkatsіya fіnansovih іnvestitsіy pіdpriєmstva
8.2. Dovgostrokovі fіnansovі іnvestitsії
8.3. Potochnі fіnansovі іnvestitsії
8.4. Otsіnka dotsіlnostі fіnansovih іnvestitsіy
8.4.1. Otsіnka dotsіlnostі vkladen dans іnvestitsії s fіksovanoyu taux dohіdnostі
Diskontuvannya Méthode Cash-flow
Efektivnoї méthode du taux d' pour cent
Rizik taux d'intérêt zmіni i dyuratsіya
8.4.2. Otsіnka dotsіlnostі fіnansovih іnvestitsіy des droits korporativnі
Fondamentale analіz aktsіy
Tehnіchny analіz aktsіy
8.5. Vіdobrazhennya vartostі fіnansovih іnvestitsіy dans zvіtnostі
Testi i zadachі
9. Rozdіl Otsіnka vartostі des entreprises
9.1. Neobhіdnіst, zavdannya i Principi ekspertnoї otsіnki vartostі pіdpriєmstva
9.2. Vartіst kapіtalu pіdpriєmstva
9.3. Metodichnі pіdhodi à otsіnki vartostі pіdpriєmstva
9.3.1. Dohіdny pіdhіd dans otsіntsі vartostі pіdpriєmstva
Méthode diskontuvannya penny potokіv (Cash-flow escompté = DCF)
Méthode kapіtalіzatsії dohodіv
9.3.2. Mainova (vitratny) pіdhіd
9.3.3. Otsіnka vartostі pіdpriєmstva sur osnovі rinkovogo pіdhodu
9.4. otsіnki vartostі pіdpriєmstva de Praticité robots
Testi que analіtichnі situatsії
Rozdіl 10. Fіnansova dіyalnіst des entreprises sferі zovnіshnoekonomіchnih vіdnosin
10.1. Les services de Kompetentsії dans sferі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі pіdpriєmstva
10.2. Regulyuvannya rozpodіlu viruchki od zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі dans іnozemnіy valyutі
10.3. Rozrahunki à zdіysnennі zovnіshnoekonomіchnih operatsіy
10.3.1. Règles schodo zdіysnennya rozrahunkіv dans sferі zovnіshnoekonomіchnoї dіyalnostі
10.3.2. les esprits Tipovі de la dogovorіv de (kontraktіv)
10.3.3. confiscation
10.4. Mitnija décoration qui opodatkuvannya zovnіshnotorgovelnih operatsіy
Testi
Rozdіl 11. Fіnansovy kontrolіng
11.1. Sutnіst, neobhіdnіst que osnovnі zavdannya fіnansovogo kontrolingu
11.2. Strategіchny fіnansovy kontrolіng
11.3. kontrolіng fіnansovy opérationnel
11.4. Koordinatsіya yak funktsіya central kontrolіngu
11.5. Vnutrіshnіy audit (revіzіya) dans sistemі funktsіy kontrolіngu
11,6. System i Rann Poperedjennia reaguvannya (EARS)
11.6.1. Zmіst, priznachennya que organіzatsіya
11.6.2. Prognozuvannya bankrutstva sur osnovі diskrimіnantnogo analіzu
11,7. Metodi kontrolіngu
11.7.1. Analіz Point bezzbitkovostі (Break-Even-Analyse)
11.7.2. analyse comparative
11.7.3. Vartіsny analіz
11.7.4. portfolio analіz
11.7.5. ABC analіz
11.7.6. Je suis fermement Analіz Slabko mіsts sur pіdpriєmstvі
11.8. Metodi fіnansovogo prognozuvannya
11.8.1. Ekspertne (sub'єktivne) prognozuvannya
11.8.2. prognozuvannya causalement
11.8.3. Metodi ekstrapolyatsії
Testi i zadachі
Rozdіl 12. Byudzhetuvannya sur pіdpriєmstvі
12.1. Byudzhetuvannya yak funktsіya fіnansovogo kontrolіngu
12.2. Principi byudzhetuvannya
12.3. Méthode byudzhetuvannya
12.4. pіdpriєmstvі système Byudzhetіv
12.5. Viznachennya exiger pіdpriєmstva dans kapіtalі
12.5.1. Zmіst qui nécessitent Vidi dans kapіtalі
12.5.2. Exiger en kapіtalі pour fіnansuvannya principalement zasobіv i nematerіalnih aktivіv
12.5.3. Exiger en kapіtalі pour fіnansuvannya loup - garou aktivіv
12.6. Règles de sociétés fіnansuvannya
12.6.1. La fіnansuvannya règle d' or
12.6.2. La règle d' or de l' équilibre
12.6.3. Règle vertikalnoї structuration kapіtalu
12.6.4. Efekt fіnansovogo lіveridzhu
12.7. Planuvannya pributkіv i zbitkіv
12.8. Planuvannya lіkvіdnostі
12.9. Le solde de Planuvannya
12.10. Prévisions Ruhu penny koshtіv (Cash-flow)
12.11. Le contrôle budgétaire que analіz vіdhilen
Testi i zadachі
Glosarіy
littérature
dodatki