This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.

Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.ISBN 966–574–379–1

Навчально-методичний посібник з бухгалтерського обліку для студентів необлікових спеціальностей спрямований на забезпечення самостійного вивчення дисципліни. Розділи 1—11 включають стисле висвітлення теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу. У розділі 12 наведено завдання для практичних занять. Необхідність виконання такого завдання обумовлена тим, що бухгалтерський облік є прикладною дисципліною і засвоєння її без розглядання конкретних господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності неможливе. У тринадцятому розділі подані завдання для самостійної роботи, виконання яких дозволить студентам більш глибоко засвоїти найскладніші положення кожної теми курсу.ЗМІСТ


Розділ 1. Основи теорії бухгалтерського обліку
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Господарський облік і його види
1.2. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти
1.3. Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування
1.4. Метод бухгалтерського обліку
ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
2.1. Бухгалтерський баланс: структура і зміст
2.2. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
3.1. Рахунки бухгалтерського обліку. Їх призначення і будова
3.2. Подвійний запис, його сутність і значення
3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки.Їхній взаємозв’язок
3.4. Узагальнення даних поточного обліку
3.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
3.6. План рахунків бухгалтерського обліку
ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
4.1. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові документи)
4.2. Класифікація документів
4.3. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів
4.4. Інвентаризація, її види та значення
ТЕМА 5. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
5.1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація
5.2. Форми бухгалтерського обліку
Розділ 2. Облік основних засобів.
2.1. Оцінка і класифікація основних засобів
2.2. Облік надходження основних засобів
2.3. Нарахування та облік амортизації
2.4. Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів
2.5. Облік вибуття основних засобів
2.6. Облік переоцінки основних засобів
2.7. Облік витрат від зменшення корисності основних засобів
2.8. Облік оренди
Розділ 3. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
3.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання,класифікація і оцінка
3.2. Облік надходження нематеріальних активів
3.3. Облік амортизації нематеріальних активів
3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів
3.5. Облік вибуття нематеріальних активів
Розділ 4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
4.1. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
4.2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики
4.3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств
Розділ 5. Облік запасів
5.1. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація .
5.2. Облік надходження виробничих запасів
5.3. Облік витрат виробничих запасів
5.4. Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)
5.5. Облік виробничого браку
5.6. Облік напівфабрикатів
5.7. Облік готової продукції
5.8. Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації
Розділ 6. Облік гроШових коштів і дебіторської заборгованості
6.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку
6.2. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах
6.3. Облік касових операцій
6.4. Дебіторська заборгованість,критерії її визнання та види
6.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
6.6. Облік розрахунків з підзвітними особами
6.7. Облік резерву сумнівних боргів
Розділ 7. Облік власного капіталу
7.1. Власний капітал, критерії визнання та види
7.2. Облік формування статутного капіталу
7.3. Облік додаткового капіталу
7.4. Облік резервного капіталу
7.5. Облік не розподіленого прибутку (непокритих збитків).
7.6. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
Розділ 8. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
8.1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація
8.2. Облік довгострокових зобов’язань
8.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками
8.4. Облік короткострокових кредитів банків
8.5. Облік праці і розрахунків з оплати праці
8.6. Облік розрахунків зі страхування
8.7. Облік забезпечень
8.8. Облік розрахунків з бюджетом
8.9. Облік розрахунків з допомогою векселів
Розділ 9. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Витрати підприємства,критерії визнання, класифікація
9.2. Облік витрат за елементами
9.3. Облік витрат за видами діяльності
Розділ 10. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація
10.2. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності
10.3. Облік доходів від іншої звичайної діяльності
10.4. Облік доходу від надзвичайних подій
10.5. Облік доходів від фінансових операцій
10.6. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності
Розділ 11. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
11.1. Суть та призначення звітності,основні вимоги та принципи її побудови
11.2. Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання
11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»
11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал
11.7. Примітки до річної фінансової звітності
Розділ 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД
ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Розділ 13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ОБЛІК ЗАПАСІВ
ОБЛІК ГРО ШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА