This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) - Кириленко О.П.

ББК 65.26я73 К 43 УДК 336(075.8)

О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- с.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс "Фінанси" або "Теорія фінансів". В ньому розглядаються сутність і функції фінансів, їх роль в економічному і соціальному житті суспільства, склад фінансової системи України, завдання та основні напрями сучасної фінансової політики, проблеми її реалізації за допомогою фінансового механізму. Окремі розділи присвячені виясненню особливостей організації фінансів суб’єктів господарювання, бюджетних установ, громадських організацій та доброчинних фондів. В складі державних фінансів дана характеристика бюджетній системі, Державному бюджету України та місцевим бюджетам, системі оподаткування, державним цільовим фондам і державному кредиту.

Іл. 7. Табл. 12. Бібліогр.: 50 назв.

Автор: Кириленко Ольга Павлівна, канд. екон. наук, доцент Тернопільської академії народного господарства

Рецензенти:

Ріппа С.П, завідувач відділу науково-дослідного центру з проблем оподаткування Академії державної податкової служби України, докт. екон. наук.

Фліссак А.А., начальник економічного управління заступник голови облдержадміністрації Тернопільської області, канд. екон. наук, доцент.

Відповідальний за випуск: Юрій С.І., докт. екон. наук, професор Тернопільської академії народного господарства.

© О.П.Кириленко, 2000


ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ І СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
1.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
1.3. ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ
1.4. ФОНДОВИЙ РИНОК
1.5. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
1.6. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Розділ ІІ СКЛАД ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
2.1. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
2.2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
2.3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
2.4. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Розділ ІІІ ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1. ФІНАНСИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.2. ФІНАНСИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
3.3 ФІНАНСИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ДОБРОЧИННИХ ФОНДІВ
Розділ ІV. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
4.1. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ
4.2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
4.3. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
4.4. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
4.5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
4.6. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
4.7. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
Розділ V СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
5.1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЛЬ ПОДАТКІВ
5.2. КЛАСИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДА ТКУВАННЯ
5.3. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
5.4. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ
5.5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
5.6. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Література