This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.

Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова. — К.: КНЕУ, 2002. — 184 с.

ISBN 966–574–361–9

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних норма­тивних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управ­ління державними фінансами».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона роз­ширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіаль­них утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінан­со­вих ресурсів. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єк­тивно оцінювати еко­номічні процеси, що відбуваються в регіонах.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.

ББК 65.261.8ЗМІСТ


ВСТУП
1. ТИПОВА ПРОГРАМА
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Тема 1. Місцеві фінанси в складіфінансової системи України
Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємствкомунальної форми власності
Тема 8. Основи організації фінансівмісцевих органів влади в зарубіжних країнах
2.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
2.4.1. ДОПОВІДІ
2.4.2. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ І ЗАПИТАННЯ
2.4.3. ЗАДАЧІ
2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
2.5.1. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ