This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Криміналістика - Біленчук П.Д.

П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков

КРИМІНАЛІСТИКА

Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / К82 П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с. — Бібліогр.: с. 211-212.

ISBN 966-608-092-3

Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методологічні засади криміналістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка".
Для студентів вищих навчальних закладів.

ББК 67.52я73ЗМІСТ


Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ
1.1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Збирання доказів
1.2 СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ
1.3 КРИМІНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
1.4 ЗВ'ЯЗОК КРИМІНАЛІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ
Тема 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ
2.1 ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛІСТИКИ
2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИКИ
2.3 ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ
2.4 СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ
Тема 3 КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ
3.1 ПОНЯТТЯ, НАУКОВІ ЗАСАДИ Й ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
3.2 ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
3.3 НАУКОВІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ
3.4 ПОНЯТТЯ І К ЛАСИФІКАЦІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК
3.5 МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 4 ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ
4.1 ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ
4.2 ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ВЕРСІЇ
4.3 ПОБУДОВА Й АНАЛІЗ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ
4.4 ПЕРЕВІРКА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ
Тема 5 ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УЧАСТІ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ТА ЕКСПЕРТНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ.ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО
5.1 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
5.2 ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
5.3 ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, ОПЕРАТИВНИХ І ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
5.4 ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ЕКСПЕРТОМ І ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
5.5 ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
Тема 6 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ
6.1 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
6.2 КРИМІНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ В XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.
Криміналістичні заклади
6.3 РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ У XX ст.
6.4 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ
Тема 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
7.1 ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
7.2 ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
7.3 ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Комплекти криміналістичної та оперативної техніки
7.4 МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Тема 8 СУДОВА ФОТОГРАФІЯ
8.1 ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ
8.2 СУДОВО-ОПЕРАТИВНА ФОТОГРАФІЯ
8.3 СУДОВО-ДОСЛІДНА ФОТОГРАФІЯ
Тема 9 ТРАСОЛОГІЯ
9.1 ПОНЯТТЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТРАСОЛОГІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДІВ
9.2 СЛІДИ РУК
9.3 СЛІДИ НІГ
9.4 СЛІДИ ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
9.5 СЛІДИ ЗУБІВ, НІГТІВ ТА ІНШИХ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ
9.6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОГЛЯДУ ТА ВИЛУЧЕННЯ СЛІДІВ. ТРАСОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Тема 10 СУДОВА БАЛІСТИКА
10.1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ
10.2 ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ТА її КЛАСИФІКАЦІЯ
10.3 ОКРЕМІ ВІДОМОСТІ ПРО РУЧНУ ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ ТА БОЄПРИПАСИ ДО НЕЇ
10.4 СЛІДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ І МЕХАНІЗМ ЇХ УТВОРЕННЯ
10.5 ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА СЛІДІВ ПОСТРІЛУ
10.6 СУДОВО-БАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Тема 11 ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
11.1 ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ
11.2 СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
11.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Тема 12 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА
12.1 ПОНЯТТЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЧЕРКОЗНАВСТВА
12.2 ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ПИСЬМА
12.3 ОСНОВИ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ
Тема 13 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ
13.1 ОЗНАКИ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
13.2 ОПИС ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ МЕТОДОМ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА
13.3 КРИМІНАЛІСТИЧНА ДІАГНОСТИКА ТАТУЮВАНЬ
13.4 МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ФІКСАЦІЇ ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ
13.5 ВИДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ
Тема 14 КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБЛІК І КРИМІНАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ
14.1 ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ І КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
14.2 ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ
14.3 ОСНОВНІ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ
14.4 ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ОЗНАК І ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ
Список використаної і рекомендованої літератури