This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Plan de comptabilité dans le domaine comptable

PLAN DE RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU actif, kapitalu, zobov'yazan i gospodarkikh operatsі ppdempriemstv i iz organizatsiy

Planнструкція про застосування Le plan pour le développement de la comptabilité, information, capitalisation, zobov'yazan і gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv і organisatsiyZMIST


PLAN DE RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU actif, kapitalu, zobov'yazan i gospodarkikh operatsі ppdempriemstv i iz organizatsiy
Planнструкція про застосування Le plan pour le développement de la comptabilité, information, capitalisation, zobov'yazan і gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv і organisatsiy
I. Position obligatoire
Classe 1. Activation non réversible
Рахунок 10 "Основные засоби"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 13 "Знос необоротних активів"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"
Рахунок 18 "Інші необоротні active"
Рахунок 19 "Негативний гудвіл"
Classe 2. Stock
Рахунок 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Рахунок 23 "Виробництво"
Рахунок 24 "Брак у виробництві"
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Рахунок 26 "Готова продукція"
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Рахунок 28 "Товари"
Клас 3. Кошти, розрахньки та інші activator
Рахунок 30 "Casa"
Рахунок 31 "Рахунки в банкиках"
Рахунок 33 "Інші кошти"
Рахунок 34 "Короткострокові высселі"
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Рахунок 36 "Розрахунки з закупцями та замовниками"
Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"
Classe 4. Vlasny kapital qui zabezpechennia zobov'jan
Рахунок 40 "Statutny kapital"
Рахунок 41 "Пайовий капітал"
Рахунок 42 "Додатковий капітал"
Рахунок 43 "Репвний капітал"
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Рахунок 45 "Вилучений капітал"
Рахунок 46 "Неплачений капітал"
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платеів"
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Рахунок 49 "Страхові резер"
Клас 5. Довгострокові збов'язання
Рахунок 50 "Довгострокові позики"
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
Рахунок 53 "Довгострокові збов'язання з оренди"
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
Клас 6. Поточні зобов'язання
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
Рахунок 61 "C'est exact заборгованість pour довгострострокими des étrangers '
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"
Рахунок 63 "Розрахунки з почальниками та підрядниками"
Рахунок 64 "Розрахунки за податки и платеми"
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"
Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Рахунок 70 "Доходи від реалізації"
Рахунок 71 "Інший операційний дохід"
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"
Рахунок 74 "Інші доходи"
Рахунок 75 "Nadzvichainі доди"
Рахунок 76 "Страхові платеі"
Рахунок 79 "Фінансові результати"
Classe 8. Vitraty pour éléments
Рахунок 80 "Матеріальні витрати"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"
Рахунок 83 "Амортизація"
Рахунок 84 "Інші операційні витрати"
Рахунок 85 "Інші затрати"
Клас 9. Витрати діяльності
Рахунок 90 "Собівартість реалізації"
Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
Рахунок 93 "Витрати на збут"
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Рахунок 95 "Фінансові витрати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
Рахунок 97 "Інші витрати"
Рахунок 98 "Притки на прибуток"
Rahunok 99 "Nadzvichaini vitrati"
Classe 0. Pose-balance rahunki
Рахунок 01 "Орендовані необоротні active"
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"
Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"
Рахунок 04 "Непередбачені активий й зобов'язання"
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"
Рахунок 07 "Списані активи"
Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"