This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.

Р 64 Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.

ISBN 966–574–049–0

Розкрито сутність теоретичних, методологічних та методичних питань щодо розміщення продуктивних сил України, особливостей їх формування і розвитку. Розглянуто наукові засади економічного районування та державної регіональної економічної політики в нових умовах господарювання. Викладено основи народонаселення і демографії, трудових ресурсів і ринку праці, а також економічної оцінки природоресурсного потенціалу. Охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України, визначено сучасні тенденції його розвитку. Розглянуто зовнішні економічні зв’язки України.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 65.04ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ КУРСУ «РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ»
1. СУТНIСТЬ ПРЕДМЕТА І ОБ’ЄКТА НАУКИ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ПРО РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАКОНУ І ЗАКОНОМІРНОСТІ, ЇХ ОБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР
2. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
3. ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
4. ОСНОВНІ ФАКТОРИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ТА ОБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ЙОГО ФОРМУВАННЯ
2. ОСНОВНІ РАЙОНОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ
3. ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ
4. ІЄРАРХІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ, ЇХ ОСНОВНІ ТИПИ
5. МЕРЕЖА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ
6. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
4. НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
1. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ
4. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
5. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
1. СУТНІСТЬ НАУКОВИХ МЕТОДІВ
2. ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
3. ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
1. РОЛЬ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
2. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАД НАСЕЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ
2.1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
2.2. МІСЬКЕ ТА СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
2.3. УРБАНІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ
2.4. СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ
2.5. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
3. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
3.1. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
3.2. МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ВИДИ
4. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ЇХ СТРУКТУРА
5. ТРУДОРЕСУРСНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
6. РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
2. КІЛЬКІСНА І ЯКІСНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРИРОДНИХ УМОВ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
4. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ — ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
8. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
2. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ І ФОРМИ ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
9. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У РОЗВИТКУ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
2. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3. ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
10. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
2. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО СТРУКТУРА
3. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
4. НАФТОВА І НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
5. ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
6. РОЛЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗМІЩЕННЯ
7. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
11. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. ЗНАЧЕННЯ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
2. СИРОВИННА БАЗА ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ
3. СТРУКТУРА, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ
4. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ: СИРОВИННА БАЗА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ
5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
12. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ
2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАШИН, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ
3. ПРИНЦИПИ, УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ
4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
5. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
6. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
13. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. РОЛЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. СТРУКТУРА І ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АПК
2. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЙОГО СТРУКТУРА
3. РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА
4. РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА
5. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА АПК УКРАЇНИ
6. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕРОБНА ЛАНКА АПК
7. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
14. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Освіта
Культура
Охорона здоров’я
Матеріально-побутовий комплекс
3. ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ
4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
15. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТУ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЯ В ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛАХ
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт
Морський транспорт
Річковий транспорт
Трубопровідний транспорт
4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
16. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І РОЛЬ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
2. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ
3. БУДІВНИЦТВО УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
17. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
2. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ
3. СИРОВИННА БАЗА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
4. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОМПЛЕКСУ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ УКРАЇНИ
5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
18. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
2. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ
3. СТРУКТУРА І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
19. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ
1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ В СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ НА ФОРМУВАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
3. МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
4. ОСНОВНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН СВІТУ
5. СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ. СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ
6. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Література
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ
ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ
ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ»