This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Банківські операції - Мороз А.М.

Банківські операції - А. М. Мороз

Б 23 Банківські операції : Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

ІSBN 966–574–328–7

Викладена методика здійснення банківських операцій, пов’язаних із фор­муванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвес­тиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадицій­ними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

ББК 65.262.1ЗМІСТ


ВСТУП
1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. ВИДИ ТА ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
1.2. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ
2.2. КАПІТАЛ БАНКУ, ЙОГО СТРУКТУРА І ФОРМУВАННЯ
2.3. ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ
2.4. ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ
3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
3.1. Загальні основи операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів
3.2. Ведення рахунків клієнтів
3.3. Безготівкові міжгосподарські розрахунки
Платіжні інструменти
Розрахункові документи
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки чеками
Розрахунки акредитивами
Розрахунки по сальдо взаємної заборгованості
Розрахунки платіжними вимогами
3.4. Міжбанківські розрахунки
3.5. Розрахунки з використанням пластикових карток
3.6. Касові операції
Порядок приймання банками готівки
Порядок видачі банками готівки
Здійснення касових операцій через банкомати
Забезпечення касової діяльності банку
4. Кредитні операції банків
4.1. Класифікація банківських кредитів
4.2. Принципи й умови кредитування
4.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника
4.4. Форми забезпечення повернення банківських позичок
4.5. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат
4.6. Ціна банківського кредиту
4.7. Процес банківського кредитування
4.8. Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту
5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ
5.1. Характеристика та види векселів
5.2. Урахування та переврахування векселів
5.3. КРЕДИТИ ПІД ЗАСТАВУ ВЕКСЕЛІВ
5.4. АВАЛЮВАННЯ ТА АКЦЕПТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ. ВИДАЧА ГАРАНТІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЛАТИ ВЕКСЕЛІВ
5.5. ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ
5.6. ОПЛАТА ВЕКСЕЛІВ ЗА ДОРУЧЕННЯМ КЛІЄНТА (ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ)
5.7. ЗБЕРІГАННЯ БАНКАМИ ВЕКСЕЛІВ КЛІЄНТІВ
6. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
6.1. Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів
6.2. Емісійні операції банків
6.3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами
6.4. Заставні операції банків з цінними паперами
6.5. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів
7. ІНВЕСТИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
7.1. Інвестиції: поняття та структура. Економічна сутність і форми інвестицій
7.2. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
7.3. Місце банків у інвестиційній активності суспільства
7.4. Інвестування шляхом кредитування
7.5. Ефективність реальних інвестицій
7.6. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НЕРУХОМІСТЬ
8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
8.1. Ведення валютних рахунків клієнтів
8.2. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті
8.3. Операції з міжнародних торговельних розрахунків
8.4. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку
8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів
9. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
9.1. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг
9.2. Лізингові операції
9.3. Банківські гарантії та поручительства
9.4. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги
9.5. Трастові послуги
9.6. Факторинг та форфейтинг
9.7. Операції з дорогоцінними металами
9.8. Фінансовий інжиніринг
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
10.1. ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОКРИТТЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ
10.2. ФІНАНСОВІ ЗВІТИ БАНКУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
10.3. ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКУ
10.4. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ