This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект

Основы экономической теории - издание, прочитав только список авторов этой книги, невольно проникаешся к ней уважением. В книге раскрыты все базовые знания по экономической теории и поднимается много проблем затрагивающих современное общество. Небольшая сложность стиля которым написана эта книга с лихвой перекрывается прекрасными научными разработками.

На экономическом факультете КНУ им. Т. Шевченка эта книга получила признание и является базовым учебником для постижения этой дисциплины.ЗМІСТ


Частина І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
§ 1 Предмет економічної теорії
§ 2. функції економічної теорії
§ 3. Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"
Розділ 2 ОСНОВНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
§ 1. Загальнонаукові методи
§ 2. Спеціальні методи
Частина II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Розділ З ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЙОГО ФАКТОРИ, ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
§ 1. Виробництво як процес суспільної праці
§ 2. Фактори виробництва: види, типи, функції
§ 3. Поєднання факторів виробництва
§ 4. Результативність виробництва
§ 5. Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці
§ 6. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства
Розділ 4 МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
§ 1. Об'єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу
§ 2. Формування основ постіндустріальної цивілізації
Розділ 5 ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ВЛАСНІСТЬ
§ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи
§ 2. Основи аналізу відносин власності
§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності
Розділ 6 ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ - ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ
§ 1. Сутність потреб особливості розвитку їх
§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва
§ 3. Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту
§ 4. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку
Розділ 7 СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ - ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
§ 1. Зміст суспільного поділу праці
§ 2. Поділ праці та організація управління
Розділ 8 ЛЮДИНА - ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО І КРИТЕРІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ
§ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва
§ 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу
§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці
Розділ 9 БАГАТСТВО ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ І УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
§ 1. Сутність суспільного багатства
§ 2. Структура і використання національного багатства
Частина III. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 10 СУТНІСТЬ І ГЕНЕЗИС ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
§ 1. Характеристика товарного виробництва
§ 2. Товар і його властивості
§ 3. Теорії вартості
Розділ 11 ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
§ 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей
§ 2. Функції грошей як загального еквівалента
§ 3. Концепції грошей
§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу
Розділ 12 ОСНОВНІ РУШІЙНІ СИЛИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
§ 1. Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва
§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва
Розділ 13 РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЙОГО ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ
§ 1. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва
§ 2. Суб'єкти ринкового господарства
Розділ 14 СУЧАСНИЙ РИНОК, ЙОГО СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
§ 1. Ринок як полісистемне утворення
§ 2. Ринкова інфраструктура
§ 3. Функції ринку
Розділ 15 КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ
§ 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів
§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму
§ 3. Позаринкові форми зв'язку господарських одиниць
§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин
Частина IV. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ
Розділ 16 МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ФОРМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб'єктів господарювання
§ 2. Форми організації господарювання на мікрорівні
Розділ 17 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ
§ 1. Економічна природа попиту та пропозиції
§ 2. Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх
§ 3. Фактори, що визначають попит пропозицію
§ 4. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження
§ 5. Кон'юнктура ринку, випадки якісної визначеності її
§ 6. Коливання цін, ціна рівноваги
§ 7. фактори і методи ринкового ціноутворення
Розділ 18 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
§ 1. Витрати виробництва
§ 2. Прибуток як економічна категорія
§ 3. Ефективність використання факторів виробництва
Розділ 19 КАПІТАЛ І ПІДПРИЄМНИЦТВО
§ 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу
§ 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери
§ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки
Розділ 20 ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ
§ 1. Функціонування підприємства як товаровиробника
§ 2. Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу
§ 3. Сутність і функції менеджменту підприємства
Розділ 21 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА
§ 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх
§ 2. Переваги домогосподарства
§ 3. Оптимальний план споживання домогосподарства
§ 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства
§ 5. Пропозиція домогосподарства
Частина V. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ
Розділ 22 ВІДТВОРЕННЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА МАКРОРІВНІ
§ 1. Зміст процесу суспільного відтворення
§ 2. Економічне зростання і його типи
Розділ 23 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
§ 1. Система вимірів господарювання на макрорівні
§ 2. Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні
Розділ 24 ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА І ЦИКЛІЧНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
§ 1. Економічна рівновага і циклічність
§ 2. Середні і малі цикли
§ 3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва
Розділ 25 ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ
§ 1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника
§ 2. Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах
§ 3. Ринок робочої сили
§ 4. Макроекономічна нестабільність і безробіття
§ 5. Інфляція і зайнятість населення
Розділ 26 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
§ 1. Роль природних умов
§ 2. Земельна рента
§ 3. Агробізнес
§ 4. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України
Розділ 27 ФІНАНСОВО-ГРОШОВА СИСТЕМА
§ 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні
§ 2. Бюджетна система
§ 3. Грошова система
§ 4. Кредитна система
§ 5. Валютна система
Розділ 28 СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
§ 1. Сутність і механізм розподілу доходів
§ 2. Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності
§ 3. Доходи підприємців
§ 4. Суспільні фонди споживання
§ 5. Доходи від власності. Рентні доходи
§ 6. Сімейні доходи і структура використання їх
Частина VI. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Розділ 29 ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЕВОЛЮЦІЇ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
§ 1. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються
§ 2. Диференціація країн, що розвиваються
Розділ 30 ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН
§ 1. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу
§ 2. Становлення різних форм власності
§ 3. Становлення підприємництва
Частина VII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Розділ 31 СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ЙОГО СТРУКТУРА І СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ
§ 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності і розвиток світових економічних зв'язків
§ 2. Ступені генезису і об'єктивні основи розвитку світового господарства
§ 3. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів
§ 4. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства
§ 5. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність
Розділ 32 ТРАДИЦІЙНІ І СТРАТЕГІЧНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
§ 1. Сутність міжнародних економічних відносин трансформація їх
§ 2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин
§ 3. Регулювання світових господарських зв'язків
§ 4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни
Розділ 33 3ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§ 1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України
§ 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України
§ 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему
Розділ 34 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
§ 1. Сутність глобальних проблем сучасності
§ 2. Сучасні форми вияву і можливості розв'язання глобальних проблем людства
Частина VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Розділ 35 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
§ 1. Сутність і цілі економічної політики
§ 2. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики
§ 3. Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики
§ 4. Моделі ринку і економічної політики
Розділ 36 ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ
§ 1. Економічні функції держави
§ 2. Становлення економічних функцій Української держави
§ 3. Економічна політика держави
§ 4. Держава і ринок
§ 5. Основи державного регулювання економіки
§ 6. Економічні функції місцевих органів влади
Розділ 37 ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
§ 1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи
§ 2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики
§ 3. Основні функції державного регулювання
§ 4. Національні особливості державного регулювання
§ 5. Основні форми державного регулювання
§ 6. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства
§ 7. Зовнішньоекономічна політика держави
Розділ 38 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
§ 1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування
§ 2. Класифікація податків
§ 3. Податкова політика держави
Розділ 39 КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
§ 1. Сутність і основні напрями кредитно-грошової політики
§ 2. Методи кредитно-грошової політики
§ 3. Кредитно-грошова політика в Україні
Розділ 40 ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
§ 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави
§ 2. Система управління державною інноваційною політикою
§ 3. Малий інноваційний бізнес
Розділ 41 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Частина IX. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КРАЇНАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 42 СТАНОВЛЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
§ 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки
§ 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки
§ 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях
Розділ 43 ПЕРША КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ ЯК РОЗКВІТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
§ 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи
§ 2. Варіанти класичної економічної теорії
Розділ 44 ДРУГА КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ: ЕПОХА МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
§ 1. Теоретичні засади неокласичної доктрини
§ 2. А. Маршалл початок неокласичного аналізу
§ 3. Розробка Л. Вальрасом теорії загальної економічної рівноваги
Розділ 45 КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬОЇ КЛАСИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
§ 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса
§ 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса
§ 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу
Розділ 46 ЧЕТВЕРТА КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ: ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ НАПРЯМІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
§ 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст.: загальне і специфічне
§ 2. Неокласичне відродження і монетаризм
§ 3. Теорія раціональних сподівань - радикальний варіант "неокласичної революції"
§ 4. Економіка пропозиції
§ 5. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії