This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.

Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с.

ISBN 966–574–439–9

© Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В. Олефіренко та ін.,

Посібник ознайомлює студентів з основами теорії та історії української і світової культури. Він розрахований на самостійне вивчення предмета, містить програмний виклад лекцій, плани семінарських занять, приклади тестів, хронологію основних подій української культури, термінологічні словники та нотат­ки з окремих тем. Особлива увага в посібнику приділяється українській культурі, що спонукає до роздумів про її минуле і сучасне.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто зацікавиться проблемами культури.

ББК 71.4 (4 Укр)ЗМІСТ


ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ПЛАНИ СEМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МEТОДИЧНІ ПОРАДИ
Теоретичні засади культури
Культура первісної епохи
Культура протослов’янських та слов’янських племен
Культура ранніх цивілізацій Сходу: Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю
Культура античної Греції та античного Риму
Антична Греція
Античний Рим
Культура Візантії
Особливості становлення та розвитку візантійської культури
Розвиток філософської думки в християнському богослов’ї
Художнє мистецтво та архітектура. Християнський канон у мистецтві
Культура Київської Русі
Культура середньовіччя
Культура епохи Відродження
Українська культура в XIV—XVI ст.
Козацька епоха і формування культури українського бароко
Українська культура ХІХ—ХХ ст
ВУЗЛОВІ ПРОБЛEМИ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА»
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ
Поняття і сутність культури
Структура культури
Функції культури
Концептуальні підходи до розуміння культуротворчих процесів
КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОЇ ЕПОХИ
Первісне мистецтво
Первісна архітектура
Первісний живопис
Первісн музика
Первісна усна творчість
Первісні танці
Анімізм
Тотемізм
Фетишизм
Первісна магія
Табу
Культ предків
Шаманізм
Міфологія
КУЛЬТУРА ПРОТОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН
Характеристика культури протослов’янських племен. Основні етапи
Матеріальна культура слов’янських племен. Господарство, побут, спосіб життя
Міфологія і вірування як феномен слов’янської культури
КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Соціально-економічні та історичні умови виникнення держави Київська Русь
Хрещення Русі і вплив християнства на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів
Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу
«Руська правда» («Правда Ярослава»)
КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Початки формування середньовічної культури
Особливості середньовічного світогляду. Християнство та його вплив на середньовічну культуру
Місце церкви в культурі середньовіччя
Теологічні та філософські пошуки середньовічної доби
Становлення та розвиток освіти
КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
КУЛЬТУРОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ ст.
Культуротворчі процеси на початку ХІХ ст.
Формування класичної української літератури, етнографії, мовознавства, живопису, архітектури
Роль «Старої громади», «Молодої громади», журналу «Основа» в розвитку культурно-історичної думки
Живопис ХІХ ст.
Архітектура ХІХ ст.
Скульптура ХІХ ст.
Музика ХІХ ст.
Драматургія і театр ХІХ ст.
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ ст.
Культурно-історичні та культуротворчі процеси початку століття
Трагедійність культурного відродження 20-х—30-х років
Архітектура ХХ ст.
Музична культура ХХ ст.
Українське образотворче мистецтво ХХ ст.
НОВА СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Соціокультурні модернізаційні трансформації
Формування нової соціокультурної реальності та її риси
Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності
УКРАЇНСЬКА МОВА — ОСНОВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Першопочатки української національної мови
Українська мова часів Київської Русі
Українська мова в XII—XVI ст.
Українська мова XVII—XVIII ст. та правописні шукання XIX ст.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
МОДЕРН ТА ПОСТМОДЕРНІЗМ ХХ ст.
Загальна характеристика, основні ідеї та етапи становлення модернізму
Архітектурне втілення модерну
Модерн про основний сенс та призначення мистецтва
Основні положення постмодерну
Естетична концепція постмодерну
Історична роль та обмеженість постмодерної моделі культури
ЕТНОКУЛЬТУРА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Етнічні стереотипи
Символізм в українській культурі
Народний світогляд українців
Український фольклор