This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Маркетинг - Примак Т.О.

Примак Т. О.

П76 Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 228 с.: іл. — Бібліогр.: с. 223-224.

ISBN 9бб-б08-405-8

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та її складовим, маркетинговій політиці розподілу, а також управлінню маркетингом.

Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться питаннями маркетингу і працюють у цій сфері.

ББК 65.29я73ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ
1.1. КОРОТКИЙ ЕКСКУРС З ІСТОРІЇ МАРКЕТИНГУ
1.2. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ
1.3. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ МАРКЕТИНГУ
1.4. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
1.5. РИНКОВА ОРІЄНТАЦІЯ КОМПАНІЇ
1.6. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 2. ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ ТА ЇХ СЕГМЕНТУВАННЯ
2.1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКІВ
2.2. СПОЖИВЧИЙ РИНОК
2.3. ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА ТА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ
3.1. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
3.2. ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.3. Методи дослідження ринку
3.4. Кон'юнктура ринку та методи її оцінювання
Витрати на маркетинг
3.5. Аналіз конкурентних ситуацій
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
4.1. Сутність маркетингової товарної політики
4.2. Маркетингова концепція товару
Товар згідно Товар з підсиленням
4.3. Концепція життєвого циклу товару
4.4. Процес розроблення нових товарів
4.5. Конкурентоспроможність товарів
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА
5.1. Сутність та цілі маркетингового ціноутворення
5.2. Фактори маркетингового ціноутворення
5.3. Маркетингові стратегії цінотворення
5.4. Методи встановлення ціни
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ
6.1. Комплекс маркетингових комунікацій
Функції маркетингових комунікацій
6.2. Реклама
6.3. Персональний продаж
6.4. Стимулювання збуту
Стимулювання споживачів
Стимулювання торговельної мережі
6.5. Пропаганда і паблік рилейшнз
6.6. Методи визначення бюджету й ефективності комунікацій
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
7.1. Маркетингова концепція розподілу
7.2. Посередницька діяльність
7.3. Вертикальні маркетингові системи
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ВПЛИВОМ
8.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
8.2. Система маркетингового планування
8.3. Маркетинг-контроль
ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ