This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

--Кономічний аналіз - Boljukh MA, Burchevsky V.Z.

Економічний аналіз : Навч. Posobnik / MA Bolyukh, VZ Burchevsky, M.I. Gorbatok tan; Pour Ed. acad. NASU, prof. M. G. Chumachenka. - Voir. 2-n, pererob. à l'ext. - К. КНЕУ, 2003. - 556 avec.

ISBN 966-574-416-X

Навчальний посібник розкриває найважливіші problèmes de l'analisis économique horaire. Ґruntovno technique de visvіtleno vivchennya gospodarskih protsesіv tenue fіnansovogo analіzu, analіzu vikoristannya resursіv i zabezpechennya efektivnosti upravlіnnya dіyalnіstyu pіdpriєmstva de la position de urahuvannyam novih (standartіv) buhgalterskogo oblіku que zvіtnostі.

Pour les étudiants et les enseignants des universités économiques. Posobnik bude korosnim pour prvcіvnikіv vibropnichih pіdprіmvst, kommertsіynikh dans la banque, l'assurance et podatkovkі orgіzatsіy, ensemble naukoviche.

BBK 65.053ZMIST


Word avant
Partie I Osnovi teorii ekonomichnogo analizu
Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень
1.1. Зміст і завдання економічного аналізу
1.2. La nature de la gestion de la rivière
1.3. Processus priinyattya upravlinskih rіshen ta економічний аналіз
1.4. Gérer pour vidhilennni ta ekonom mіchny analіz
1.5. Управлінський облік і економічний аналіз
Розділ 2. Sujet і види економічного аналізу
2.1. Le rôle de l'analyse économique pour le zinc
2.2. Prospectсторія perspective de développement de l'analisis économique
2.3. Meta zvdannya ekonomichnogo analizu. Основныені його категориирії
2.4. L'appel de l'analyse économique aux meilleures disciplines scientifiques
2.5. Sujet de l'analyse économique
2.6. Voir l'analyse économique directe
Rozdil 3. La méthode de priyomi ekonomichnogo analizu
3.1. L'essence de la méthode d'analyse économique, la caractéristique du yogo et la base méthodologique
3.2. Tehnichny priyomi ekonomichnogo analizu ta їх класифікація
3.3. Abstrait-logistique priyomi ekonomichnogo doslenie
3.4. Événements spéciaux à prioryu pobyvnyannya dans les dossiers économiques
3.5. Yevrysichnyi priyomi doslenie
3.6. Sutnist serednih ta vidnosnikh tailles ta їh zastosuvannya v ekonomichnomu analizі
3.7. Використання в економічному аналізі ряів динаміки
3.8. Vicory à la manière du comté dans l'anthologie du jour du Seigneur
3.9. Saisir grupuan dans analitichnyh doslenozhnnyah
3.10. Bilan
3.11. Priyomi елімінування в економічному аналізі
3.12. Vikoristan dans l'analyse économique des méthodes de proportionnalité, partie privée du mode intégratif
Розділ 4. Modelyuvannya gospodarkoї діяльності підприємства і використанняекономіко-математичних метоів
4.1. Sutnist modulyuvannya gospodarskoi dans l'analyse économique zasobi yogo realizatsії
4.2. L'origine des méthodes mathématiques en analyse économique
4.3. Modifications de la liste des utilisateurs
Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп'ютерів
5.1. Système d'information économique
5.2. Structureнформаційне забезпечення економічного аналізу та yого structure
5.3. INGENIERIE INFORMATIQUE DES ARTS ANALYTIQUES
Розділ 6 Organizatio eta etapi економічного аналізу
6.1. Principe méthodique de l'organisation de l'analisis économique
6.2. Golovnі etapi analiticheskoi robot ta їh caractéristiques
6.3. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Technique de traduction їхньої достовірності
6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу
Partie II ІІ Фінансовий аналіз
Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
7.1. Znachechenya, zavdannya analizu і джерела інформації
7.2. Formulation du revenu, vitrat і прибутків підприємства
7.3. Analiz pributku avec realizatsії produkcii
7.4. Аналіз доходів від цінних паперів
7.5. Аналіз резервів збільшення прибутку
7.6. Analisz podpodilu net pribudku
7.7. Аналіз рентабельності продукції
7.8. Analiz rozmiru pribudku ta moduluvannya bashyno tendentsії rozvitku
Розділ 8. Analizі фінансовогостану підприємства
8.1. Le rôle de l'analyse financière dans zmіcnennі gospods'koї діяльності підприємства pour les esprits de la transition vers l'économie de la patinoire
8.2. Les principales lignes d'analyse sont l'équilibre. Inonder la devise dans le bilan
8.3. Analis à l'entrepôt de la maya que dzherel yogo utovorennya
8.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності за даними П (С) БО № 2
8.5. Аналіз фінансової стабільності
8.6. Analiz efektivnostі vikoristana vernogo kapitalu
8.7. Redressement Analiz koshtiv tournante groshovih
8.8. Analіiz дебіторської та кредиторської заборгованості
8.9. Аналіз використання капіталу
Розділ 9. Analizі інвестиційноїдіяльності підприємства
9.1. Adresse de messagerie
9.3. Аналіз фінансових інвестиційу системі прийняття управлінських рішень
9.4. Analis riziku t efektivnosti upravlennya portefeuille d'investissements financiers
Розділ 10. Діагностика ризику банрутства та влевли інфляції на прийняття рііеррр
10.1. Dinogie analytique du bidon de faillite
10.2. Caractéristiques du non-paiement des biens
10.3. Méthodes de prévision de la banqueroute
10.4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру
Partie III. Управлінський аналіз
Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства
11.1. Znachennya zavdannya analizu marketingnogo діяльнос ті
11.2. Аналіз реалізації продукції
11.3. Аналіз ринків збуту продукції
11.4. Аналіз цінової політики підприємства
11.5. Аналіз системи розповсюдження товарів
11.6. Аналіз конкурентоспроможності продукції
Розділ 12. Аналіз виробництва продукції та послуг
12.1. Znachennia, zavdannya i dzherela analizu vibrochnitsva produkcii
12.2. Analyse des produits et produits
12.3. Analis à l'assortiment de produits
12.4. Analiz structura vipusku produkcii
12.5. Аналіз якості продукції
12.6. Mariage Analiz
12.7. Anobal rythmique vibrobitvita
Розділ 13. Analis des vicariat de ressources de travail
13.1. Analis de la vie effective des ressources de travail
13.2. Аналіз матеріальних ресурсів
13.3. Analiz efektivnostі vikoristania de la base zasobiv
Rozdil 14. Analiz vitrat sur vibrobnitsu ta proizvartosty produkcii
14.1. Znachennya, zavdanya dzherala informatsii
14.2. Показники собівартості продукції
14.3. Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції
14.4. Analyz zagalnoy sumy inventaire des produits
14.5. Аналіз собівартості одиниці продукції
14.6. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції
14.7. Analiz vitrate pour une des productions de produits hryvnia
14.8. Analiz vitration pour éléments économiques
14.9. Analizizm sobivartosty produktsii Statnoy kaklulyatsії
14.10. Analis de la vitration matérielle directe
14.11. Otsinka vithrate sur une redevance directe
14.12. Analiz vitration pour obervigovuvannya vibrobitvtva
14.13. Інші комплексін витрати
14.14 Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції
14h15 Стратегічний аналіз
14.16. Оперативний аналіз собівартості продукції
14.17. Vitrate d'analase interne et étincelante
14.18. Порівняльний аналіз собівартості
14.19. Funktsionalno-vartisnyi analiz
Розділ 15. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності
15.1. Analyz vplyiv aktsioneriv-non-résident sur la disposition de la propriété
15.2. Analiz vikonannya eksportnih vibrochnyh contractov ta Torgovelnyh Ugod
15.3. Analiz zalozhnostі vibrobitnitsa vіd іноземних постачальників
15.4. Analis Ruhu invaleutnih grooshvih koshtiv
Liste de la littérature recommandée
Dodatki