This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Філософія: мислителі, ідеї, концепції - Кремень В.Г.

Філософія: мислителі, ідеї, концепції - Кремень В.Г.

В. Г. Кремень

К 79      Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.: Книга, 2005. - 528 с. - Бібліогр.: в кінці розд.

У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури. Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії. Розглядаються особливості східної філософії.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом «філософія», «соціологія», «політологія», «культурологія», «психологія», «релігієзнавство», «педагогіка», «правознавство» тощо; на вчених і спеціалістів, які розробляють філософські проблеми, а також на широке коло читачів.

ISBN 966-8314-16-6

ББК 87я73ЗМІСТ


ПОКЛИКАННЯ ФІЛОСОФІЇ
1. Смисловий простір філософського знання
1.1. МУДРІСТЬ І ФІЛОСОФІЯ
1.2. ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯД. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ СВІТОГЛЯДУ
1.3. ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ФІЛОСОФІЇ І НАУКИ
1.4. ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ
1.5. ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ
1.6. ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
1.7. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
1.8. ФІЛОСОФСЬКИЙ ПЛЮРАЛІЗМ
1.9. ОСНОВНІ ТИПИ САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
2. Філософська мудрість стародавнього сходу
СПОРІДНЕНІСТЬ РИС І УМОВ ВИНИКНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ СХОДУ І ЗАХОДУ
2.1. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ
2.1.1. ВЕДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
2.1.2. ФІЛОСОФСЬКІ ВЧЕННЯ ДЖАЙНІЗМУ ТА БУДДИЗМУ
2.1.3. РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ СИСТЕМИ ІНДУЇЗМУ
2.2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ
2.2.1. ВИТОКИ ФІЛОСОФСЬКОГО МИСЛЕННЯ
2.2.2. ФІЛОСОФІЯ ДАОСИЗМУ
2.2.3. КОНФУЦІАНСТВО
2.2.4. МОЇЗМ І ЛЕГІЗМ
3. Філософія античності
3.1. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ
3.1.1. ВИТОКИ АНТИЧНОГО КОСМОЦЕНТРИЗМУ
3.1.2. НАТУРФІЛОСОФІЯ МІЛЕТСЬКОЇ ШКОЛИ. «ЛОГОС» ГЕРАКЛІТА
3.1.3. ВЧЕННЯ ПІФАГОРА
3.1.4. ОНТОЛОПЗМ І АТОМІЗМ ДОСОКРАТИКІВ
3.1.5. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ: СОФІСТИ, СОКРАТ, ПЛАТОН
3.1.6. ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА АРІСТОТЕЛЯ
3.2. ЕЛЛІНІСТИЧНИЙ ТА РИМСЬКИЙ ПЕРІОДИ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
3.2.1. ПЕРИПАТЕТИКИ І АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ
3.2.2. ЦІННОСТІ БУТТЯ ЕПІКУРЕЇЗМУ
3.2.3. СЕНС ЖИТТЯ В СТОЇЦИЗМІ І СКЕПТИЦИЗМІ
3.2.4. СВІТОГЛЯДНІ ІДЕАЛИ РИМСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
3.2.5. НЕОПЛАТОНІЗМ
4. Філософія середніх віків
4.1. ФІЛОСОФСЬКІ ДЖЕРЕЛА ХРИСТИЯНСЬКОЇ АПОЛОГЕТИКИ
4.2. ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ ТЕОЦЕНТРИЗМУ
4.3. ПАТРИСТИКА: ВЧЕННЯ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО
4.4. СХОЛАСТИКА: РЕАЛІЗМ, НОМІНАЛІЗМ, КОНЦЕПТУАЛІЗМ У СХОЛАСТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
4.5. ПРОБЛЕМА ВІРИ І РОЗУМУ В ПІЗНІЙ СХОЛАСТИЦІ
5. Філософія епохи відродження
5.1. ОСНОВНІ РИСИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ РЕНЕСАНСУ
5.2. НАТУРФІЛОСОФІЯ І ПАНТЕЇЗМ
5.3. ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ГУМАНІЗМІ ВІДРОДЖЕННЯ
5.4. РЕНЕСАНСНИЙ СКЕПТИЦИЗМ
6. Європейська філософія ХVІІ-ХVІІІ ст.
6.1. ЕМПІРИЗМ Ф. БЕКОНА
6.2. ФІЛОСОФІЯ Т. ГОББСА І ДЖ. ЛОККА
6.3. РАЦІОНАЛІЗМ Р. ДЕКАРТА І Б. СПІНОЗИ
6.4. «РОЗУМ» І «СЕРЦЕ» У ФІЛОСОФІЇ Б. ПАСКАЛЯ
6.5. МОНАДОЛОГІЯ Г. В. ЛЕЙБНІЦА
6.6. СУБ'ЄКТИВНА ГНОСЕОЛОГІЯ ДЖ. БЕРКЛІ І Д. ЮМА
6.7. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ МИСЛИТЕЛІВ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
7. Німецька класична філософія
7.1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВИТОКИ НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
7.2. ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА І. КАНТА
7.3. ПРОБЛЕМА СУБ'ЄКТА У «ФІЛОСОФІЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Й. Г. ФІХТЕ
7.4. «ФІЛОСОФІЯ ТОТОЖНОСТІ» Ф. В. ШЕЛЛІНГА
7.5. «АБСОЛЮТНИЙ ДУХ» І ДІАЛЕКТИКА Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ
7.6. АНТРОПОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ Л. ФЕЙЄРБАХА
7.7. ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ МАРКСИЗМУ
8. Філософія життя
8.1. СМИСЛОВІ ОРІЄНТАЦІЇ НЕКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
8.2. СПЕЦИФІКА І СУТНІСТЬ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ
8.3. «ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ» А. ШОПЕНГАУЕРА
8.4. АПОЛОГІЯ «НАДЛЮДИНИ» У ФІЛОСОФІЇ Ф. НІЦШЕ
8.5. ПСИХОАНАЛІЗ 3. ФРЕЙДА
8.6. «ТВОРЧА» ІНТУЇЦІЯ А. БЕРГСОНА
8.7. КОНЦЕПТ «ЖИТТЯ» У ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСКУРСАХ В. ДІЛЬТЕЯ І Г. ЗІММЕЛЯ
9. Філософія науки: еволюція позитивізму
9.1. «ПЕРШИЙ» ПОЗИТИВІЗМ: ФЕНОМЕНАЛІЗМ, УТИЛІТАРИЗМ, ЕВОЛЮЦІОНІЗМ
9.2. ЕМПІРІОКРИТИЦИЗМ Е. МАХА І Р. АВЕНАРІУСА
9.3. НЕОПОЗИТИВІЗМ
9.4. ПОСТПОЗИТИВІЗМ
10. Феноменологія
10.1. СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФІЇ У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ
10.2. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА КРИТИКА НАТУРАЛІЗМУ, ПСИХОЛОГІЗМУ ТА ІСТОРИЦИЗМУ
10.3. ВПЛИВ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ НА ФІЛОСОФІЮ XX СТОЛІТТЯ
9. Екзистенціалізм
11.1. СТАНОВЛЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ
11.2. «ДІЙСНЕ» І «НЕДІЙСНЕ» БУТТЯ М. ГАЙДЕГГЕРА
11.3. «ФІЛОСОФІЯ ІСНУВАННЯ» К. ЯСПЕРСА
11.4. ПРОБЛЕМА «СВОБОДИ» У ФІЛОСОФІЇ Ж.-П. САРТРА
11.5. «ФІЛОСОФІЯ АБСУРДУ» А. КАМЮ
11.6. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ М. БЕРДЯЄВА
11.7. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ ЛЮДИНИ В ПЕРСОНАЛІЗМІ
12. Герменевтика
12.1. ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ
12.2. МЕТОДИ ГЕРМЕНЕВТИКИ ПОЯСНЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ ДІЙСНОСТІ
13. Прагматизм
13.1. СЕМІОТИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ Ч. ПІРСА
13.2. РАДИКАЛЬНИЙ ЕМПІРИЗМ У. ДЖЕМСА
13.3. ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ ДЖ. ДЬЮЇ
14. Філософська антропологія
14.1. ЦІННОСТІ БУТТЯ В АНТРОПОЛОГІЇ М. ШЕЛЕРА
14.2. ФОРМИ ПРОЯВУ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ
15. Релігійна філософія
15.1. ЄДНІСТЬ ВІРИ І ЗНАННЯ В НЕОТОМІЗМІ
15.2. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЕВОЛЮЦІОНІЗМ П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА
15.3. ТЕОЦЕНТРИЗМ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ Г. МАРСЕЛЯ
16. Неоґуманізм
16.1. ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО У ФІЛОСОФІЇ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ
16.2. «ОДНОМІРНЕ СУСПІЛЬСТВО» Г. МАРКУЗЕ
16.3. Е. ФРОММ: БУТИ ЛЮДИНОЮ
17. Структуралізм
17.1. МОВА І ЗНАК У СТРУКТУРАЛІЗМІ
17.2. «КОНКРЕТНО-НАУКОВИЙ» СТРУКТУРАЛІЗМ
18. Постмодернізм
18.1. МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ
18.2. ПРИНЦИП ДЕКОНСТРУКЦІЇ
18.3. АНТРОПОЛОГІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
18.4. «ТІЛОЦЕНТРИЗМ»
18.5. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІУМУ В ПОСТМОДЕРНІЗМІ
19. Філософська думка Росії
19.1. ФІЛОСОФСЬКІ ОРІЄНТАЦІЇ «СЛОВ'ЯНОФІЛІВ» І «ЗАХІДНИКІВ»
19.2. РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОШУКИ РОСІЙСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
19.3. ІНТУЇТИВІЗМ
20. Філософія України
20.1. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
20.2. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ ХІV-ХVII ст.
20.3. ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
20.4. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ XIX СТ.
20.5. ФІЛОСОФСЬКІ ТЕЧІЇ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.
20.6. ФІЛОСОФІЯ ТА СВІТОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
СЕНС ЖИТТЯ І ДОЛЯ ЛЮДИНИ
ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
ТЕМИ ДЛЯ АВТОРСЬКОГО КУРСУ
СЛОВНИК ПЕРСОНАЖИ
СЛОВНИК ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ
А-В
Г-З
І-Л
М-Н
О-Р
С-Ц